Hilfe/Help

يمكنك الانضمام إلينا إذا …


 • أنت معرض للتهديد الشديد بالعنف الجسدي والجنسي والنفسي والطقسي.
 • لذا فأنت وأطفالك بحاجة إلى حماية مؤقتة وإقامة.
 •  أنت على استعداد للتفكير في تغيير وضعك المعيشي واستخدام الدعم المهني المتاح في المركز.
 •  عمر حضرتك اكثر من 18 عاما، بحيث جمعية الشباب غير مسؤولة عنك.
 •  حضرتك مالك مدمنة ممنوعات او مشروبات كحولية.
 •  الشباب حتى 12 عاما. 
 •  حضرتك لست بلا مأوى. 

انت تعيش معنا:

 • في عدم الكشف عن هويتك لشريكك السابق.
 • مع أطفالك في غرفة واحدة.
 • واكتفاء ذاتي لك ولأطفالك. 
 • مع نساء أخريات في منزل تشارك فيه المطبخ والحمام وغرفة المعيشة مع النساء الأخريات.
 •  في منزل تتلقى فيه مساعدة اجتماعية – تعليمية والمشورة والدعم.

You can find accommodation with us if…

 • you are acutely threatened by physical, sexual, psychological and ritual violence
 • They and their children therefore need temporary protection and accommodation
 • they are prepared to reflect on their life situation and make use of the professional support available in the house
 • you are over 18 years of age and therefore the youth welfare service is no longer responsible for you
 • you are not addicted to drugs or alcohol
 • Boys up to 12 years
 • you are not homeless

They live with us:

 • in the anonymity to your previous partner together
 • with your children in one room
 • in responsibility and self-sufficiency for yourself and your children
 • together with other women in a house where you share kitchen, bathroom and living room with the other women
 • in a house where you will receive socio-educational help, advice and support

The „Women’s and Children’s Shelter in the Freudenstadt District“ is run by DRK-Kreisverband Freudenstadt e.V.

Vous pouvez venir chez nous si vous…

vous êtes exposé à un risque aigu de violence physique, sexuelle, psychologique et rituelle

Ils ont donc besoin, ainsi que leurs enfants, d’une protection et d’un hébergement temporaires

ils sont disposés à réfléchir à leur situation de vie et à utiliser à cette fin le soutien professionnel disponible dans la maison

vous avez plus de 18 ans et, par conséquent, le service d’aide à la jeunesse n’est plus responsable de vous

vous n’êtes pas dépendant de la drogue ou de l’alcool

Garçons jusqu’à 12 ans

vous n’êtes pas sans abri

Ils vivent avec nous:

 • dans l’anonymat à votre ancien partenaire ensemble
 • dans la même pièce que vos enfants
 • dans la responsabilité et l’autonomie pour vous et vos enfants
 • avec d’autres femmes dans une maison où vous partagez la cuisine, la salle de bain et le salon avec les autres femmes
 • dans une maison où vous recevrez une aide, des conseils et un soutien socio-pédagogique

Le „foyer pour femmes et enfants du district de Freudenstadt“ est géré par DRK-Kreisverband Freudenstadt.

„Non perché sia ​​difficile, non osiamo, ma perché non osiamo. (Seneca)

Puoi unirti a noi se …

 • Se lei é graveme
 • nte minacciato dalla violenza fisica, sessuale, psicologica e rituale , avete diritto, lei e sue  figli di protezione e riparo temporanei.
 • Lei è pronto a riflettere sulla sua situazione di vita e a utilizzare il supporto professionale disponibile internamente per questo
 • Avete più di 18 anni e quindi non è più responsabile l‘ assistenza sociale x i minorenne
 • Non siete dipendente da droghe o alcol
 • Ragazzi fino a 12 anni
 • Non siete un senzatetto

Vivi con noi:

 • In anonimato al suo precedente partner
 • con i suoi bambini in una stanza
 • nella responsabilità e nell’autosufficienza per lei e per i suoi figli
 • insieme ad altre donne in una casa in cui condividete la cucina, il bagno e il soggiorno con le altre donne
 • in una casa dove potete trovare aiuto, consulenza e sostegno socio-educativi
Lo sponsor della „Casa per la protezione delle donne e dei bambini nel distretto di Freudenstadt“ è la Croce Rossa tedesca, Associazione del distretto di Freudenstadt. V .. senza violenza. Ringraziamo per le numerose donazioni

Если вы обратитесь к нам, самое большое препятствие уже преодолено. Мы будем рады, если вы захотите работать с нами, чтобы улучшить ситуацию в вашей жизни и жизни ваших детей. Мы помогаем вам помочь и поддержать себя. Наши сотрудники дают вам возможность расслабиться, найти защиту и развить общие взгляды. Мы гарантируем стабильность и не только поддерживаем вас в отношениях с властями.

«Не потому, что это трудно, мы не смеем, а потому, что не смеем, это трудно» (Сенека, римский философ, оратор и драматург)

Вы подвергаетесь высокому риску физического, сексуального, психологического и погодного насилия, поэтому вам и вашим детям нужна временная защита и вид на жительство, вы готовы подумать об изменении своей жизненной ситуации и воспользоваться профессиональной поддержкой, доступной в центре.

Вашей Чести больше 18 лет, поэтому Молодежная ассоциация не несет за вас ответственности.

Ваша честь, хозяин наркомана или алкоголика

Молодежь до 12 лет.

Вы не бездомный.

В том, чтобы не раскрывать свою личность бывшему.

С детьми в одной комнате.

И самодостаточность для вас и ваших детей.

Вместе с другими женщинами в доме она делит кухню, ванную и гостиную с другими женщинами.

В доме, где вы получаете социально-образовательную помощь, совет и поддержку

Puede ser aceptado por nosotros si …

 • Está gravemente amenazado por la violencia física, sexual, psicológica y ritual.
 • Por lo tanto, usted y sus hijos necesitan protección y refugio temporales.
 • Está listo para reflexionar sobre la situación de su vida y utilizar el apoyo profesional disponible en la empresa para ello.
 • Es mayor de 18 años y, por lo tanto, el bienestar de los jóvenes ya no es responsable de usted.No eres adicto a las drogas ni al alcohol.Niños hasta 12 años
 • No estas sin hogar

Vives con nosotros:

 • en el anonimato con tu pareja anterior
 • con tus hijos en una habitación
 • en responsabilidad y autosuficiencia para usted y sus hijos
 • junto con otras mujeres en una casa en la que compartes la cocina, el baño y la sala de estar con las otras mujeres
 • en una casa donde encontrar ayuda, asesoramiento y apoyo socioeducativo

La DRK-Kreisverband Freudenstadt e.V. es responsable de la „Casa de protección de la mujer y el niño en el distrito de Freudenstadt“. V ..

Bize katılabilirsin eğer …

 • Fiziksel, cinsel, psikolojik ve ritüel şiddet tarafından şiddetli bir şekilde tehdit ediliyorsunuz
 • Bu nedenle kendilerinin ve çocuklarının geçici koruma ve barınağa ihtiyaçları vardır
 • Yaşam durumları üzerinde düşünmeye ve bunun için kurum içinde mevcut olan profesyonel desteği kullanmaya hazırlar.
 • 18 yaşın üzerindesiniz ve bu nedenle gençlerin refahı artık sizden sorumlu değil
 • Uyuşturucu veya alkol bağımlısı değilsiniz
 • 12 yaşına kadar
 • Sen evsiz değilsin

Bizimle yaşıyorsun:

 • önceki partnerinize anonim olarak
 • çocuklarınızla bir odada
 • kendiniz ve çocuklarınız için sorumluluk ve kendi kendine yeterlilik
 • mutfak, banyo ve oturma odasını diğer kadınlarla paylaştığınız bir evde diğer kadınlarla birlikte
 • sosyo-eğitsel yardım, tavsiye ve destek bulabileceğiniz bir evde

„Freudenstadt Bölgesindeki Kadın ve Çocuk Esirgeme Evi“ nin sponsoru, Freudenstadt İlçe Derneği Alman Kızılhaçı’dır. V ..